กฏหมายนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 15 ธันวาคม 2564

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวภายนอก

 

บริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) เคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และให้คุณค่าความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัท บริษัทได้ใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวภายนอก (“นโยบาย”) เพื่อคุ้มครองสิทธิของท่านเกี่ยวกับการประมวลผล (ตามที่กำหนดข้างล่าง) และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท และจะใช้มาตรการที่สมควรและจำเป็นทั้งหมดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ใช้บังคับ (รวมเรียกว่า “กฎหมาย”) และยึดถือหลักปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครองข้อมูล นโยบายนี้กล่าวถึงแนวปฏิบัติของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน (ตามที่กำหนดข้างล่าง) รวมทั้งสิทธิที่เกี่ยวข้องของท่าน ที่บริษัทเก็บรวบรวมตามช่องทางดังต่อไปนี้:

 

 • บนเว็บไซต์ที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการโดยซึ่งท่านจะเข้าถึงนโยบายนี้ (“เว็บไซต์” ของบริษัท)

 • ผ่านซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่บริษัทจัดทำให้ใช้บน หรือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (“แอพ” ของบริษัท) ที่ท่านอาจเข้าถึงนโยบายนี้เช่นเดียวกัน

 • ตามหน้าสื่อสังคมออนไลน์หรือแอพต่างๆ ที่เชื่อมต่อไปยังนโยบายนี้ (รวมเรียกว่า “หน้าสื่อสังคมออนไลน์” ของบริษัท)

 • จากผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทบนแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์และผู้ค้าส่งของบริษัท และ

 • ปฏิสัมพันธ์ออฟไลน์ที่ท่านมีต่อบริษัท

 

นโยบายนี้ยังกล่าวถึงหลักปฏิบัติของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เช่น สัตวแพทย์วิชาชีพ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ร้านสินค้าสัตว์เลี้ยง (“ผู้ประกอบวิชาชีพ”) เพื่อมุ่งหวังให้บริการทางวิชาชีพแก่บุคคลเหล่านั้น (“บริการวิชาชีพอาชีพ”)

 

ในนโยบายนี้ คำว่า เว็บไซต์ แอพ หน้าสื่อสังคมออนไลน์ ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าส่งของบริษัท กิจกรรมออฟไลน์ และบริการวิชาชีพของบริษัท รวมกันจะเรียกว่า “บริการ

 

นโยบายนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทภายในประเทศไทย แต่อาจจะใช้กับการประมวลผลนอกประเทศไทยในสถานการณ์ที่ถูกจำกัดได้ เช่น การเก็บไว้ในคลาวด์ที่ต่างประเทศหรือการประมวลผลโดยบริษัทแม่หรือกลุ่มบริษัท การละเมิดกฎหมายหรือนโยบายนี้จะถือเป็นเรื่องร้ายแรงและอาจจะมีการลงโทษทางวินัย

 

นโยบายนี้ให้ใช้แทนนโยบายและระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่มีอยู่ก่อนทั้งหมดที่ใช้กับบุคคลภายนอกเท่าที่เนื้อความในนโยบายนี้กับนโยบายและระเบียบที่มีอยู่ก่อนนั้นซ้ำซ้อนกัน หากมี เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

 

นโยบายนี้ใช้ควบคู่กับแบบให้ความยินยอมของบุคคลภายนอกที่ท่านได้ลงลายมือชื่อ รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ที่ออกแบบสำหรับไลน์และเว็บไซต์โดยเฉพาะ โปรดศึกษาแบบให้ความยินยอมของบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจวิธีที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานความยินยอม

 

ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล

ความปลอดภัย

สิทธิของท่าน

บริการของบุคคลภายนอก

การโฆษณาของบริษัท

ผู้เยาว์

เขตอำนาจและการโอนข้ามประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

บริการรับชำระของบุคคลภายนอก

การปรับปรุงนโยบายนี้ให้เป็นปัจจุบัน

ติดต่อบริษัท

____________________________________________________________

 

ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลนั้นๆ ได้ ไม่ว่าด้วยข้อมูลนั้นอย่างเดียว หรือรวมกับ หรือร่วมกับข้อมูลอื่นที่มีสำหรับการประมวลผลโดยเฉพาะใดๆ 

 

การประมวลผล” หรือสิ่งที่ได้มาจากการประมวลผลทั้งหมดเป็นการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด ๆ รวมถึงการเก็บรวบรวม การโอน การเปิดเผย การใช้ เป็นต้น

 

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ และ/หรือจะใช้โดยเฉพาะ รวมทั้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดอื่นๆ ได้ระบุไว้ในตารางข้างล่าง โปรดศึกษารายการโดยละเอียดเพื่อเข้าใจวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทราบว่ารายการข้างล่างไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด แม้ว่าบริษัทจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รายการที่ครบถ้วนที่สุดก็ตาม ท่านควรพิจารณาตารางการประมวลผลเฉพาะนี้ ควบคู่ไปกับคำชี้แจงอื่นๆ เกี่ยวกับหลักการ ตามที่ระบุไว้ เพื่อให้ท่านเข้าใจได้ชัดเจนที่สุดว่าบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 

ประเภทเจ้าของข้อมูล

วัตถุประสงค์และการประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ะยะเวลาเก็บ

กิจการสัตวแพทย์วิชาชีพ

วิทยากรสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม

การชำระค่าฝึกอบรม: จัดการชำระค่าฝึกอบรมให้แก่วิทยากรสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม

สัญญา

 • ชื่อ

 • ที่อยู่

 • เลขประจำตัวประชาชน

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ข้อมูลการชำระ

เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

วิทยากรสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม

การจัดการการฝึกอบรม: จัดการการฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน

สัญญา

 • ชื่อ

 • ที่อยู่

 • ตำแหน่ง

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ประสบการณ์

 • สถานที่ทำงาน

เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวม

บุคคลภายนอกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การจัดการการฝึกอบรม: จัดการการฝึกอบรมให้แก่ สัตวแพทย์ นักศึกษา พนักงานของร้านสินค้าสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

สัญญา

 • ชื่อ

 • ประสบการณ์การฝึกอบรม

 • เลขทะเบียนสัตวแพทย์

 • เลขประจำตัวประชาชน

 • รายละเอียดร้านสินค้าสัตว์เลี้ยง หรือสถานที่ทำงาน 

เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวม

บุคคลภายนอกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สรุปงาน: บันทึกการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบรูปภาพและวีดีโอเพื่อใช้ภายใน

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • รูปภาพ

 • วีดีโอ

เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

บุคคลภายนอกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สรุปงาน: ประเมินผลสำรวจของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการปรับปรุงและการจัดทำวาระการฝึกอบรมในอนาคต

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ผลการฝึกอบรม

 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม

เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

กลุ่มสมาชิกเฟซบุ๊ก

สื่อสารกับผู้ประกอบวิชาชีพ: จัดและจัดการเฟซบุ๊กกลุ่มปิดสำหรับสัตวแพทย์และนักศึกษาเพื่อแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลผลิตภัณฑ์

สัญญา

 • ชื่อ

 • ชื่อผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์

 • สถานที่ทำงาน

 • มหาวิทยาลัย

 • เลขทะเบียนสัตวแพทย์

จนกว่าจะออกจากกลุ่ม

ผู้ใช้เว็บซึ่งเป็นสัตวแพทย์และพนักงานในโรงพยาบาลและคลีนิคสัตว์

การออกผลิตภัณฑ์ใหม่: เสนอส่วนลดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่สัตวแพทย์และพนักงานในโรงพยาบาลสัตว์สำหรับใช้เอง 

สัญญา

 • ชื่อ

 • สถานที่ทำงาน

 • ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง

 • รายละเอียดสัตว์เลี้ยง

 • รายละเอียดการทำธุรกรรม

 • ที่อยู่ไอพี (IP)1

เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวม

กลุ่มเน้นเฉพาะ

การทดลองทางวิชาชีพ: เพื่อแจกตัวอย่างอาหารสัตว์เลี้ยงให้แก่กลุ่มเน้นเฉพาะที่ทีมพัฒนาลูกค้าของบริษัทจัดทำรายชื่อไว้

สัญญา

 • ชื่อ

 • ที่อยู่

 • รายละเอียดสัตว์เลี้ยง


เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวม

ผู้เข้าร่วมงาน

การรับรู้แบรนด์: สรุปงานและลงประกาศ/ เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดงานที่บริษัทเป็นผู้สนับสนุน (งานของมหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาล)

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • รูปภาพของผู้เข้าร่วมงาน

 • วีดีโอของผู้เข้าร่วมงาน

เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

ผู้เข้าร่วมงาน

การสื่อสารกับที่ประชุมทางวิชาการ: เชิญสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมงานที่ผ่านมาเข้าเฟซบุ๊กกลุ่มปิดเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลเหล่านั้น

สัญญา

 • ชื่อ 

 • ชื่อผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์

จนกว่าจะออกจากกลุ่ม

นักศึกษา

การสรรหาคัดเลือก และจ่ายค่าตอบแทน: เพื่อสรรหาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ผู้แทนผลิตภัณฑ์) และดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษา

สัญญา

 • ชื่อ

 • รายละเอียดการติดต่อ

 • บัญชีธนาคาร

 • เลขประจำตัวประชาชน

เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

การพาณิชย์อีเลคโทรนิค

ลูกค้า

การจัดการคำสั่งซื้อ: เข้าถึงรายละเอียดคำสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (เช่น ลาซาด้า และช้อปปี้) จากผู้จัดจำหน่ายทางการของบริษัทเพื่อตรวจสอบค่าสนับสนุนการขายที่จะจ่ายคืนให้แก่ผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว และส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทให้แก่ลูกค้า

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ชื่อ 

 • รายละเอียดธุรกรรม

 • ที่อยู่ 

เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

ลูกค้า

ความสัมพันธ์ของลูกค้า: ตอบการร้องเรียนและการสอบถามของลูกค้าผ่านสื่อสังคม

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ชื่อ 

 • ที่อยู่

 • รายละเอียดการติดต่อ

 • บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

ระหว่างขั้นตอนการตอบและเป็นเวลาสองปีหลังจากนั้น

การตลาด

ผู้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์

การชำระเงินให้แก่ผู้ค้าที่สรรหาผู้คัดเลือกส่งเสริม: ประเมินผลงานการขายของผู้ส่งเสริมแต่ละราย และคำนวณค่าตอบแทนสำหรับคู่ค้าที่ว่าจ้าง

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ชื่อ

 • เงินเดือน

 • ผลการปฏิบัติงาน

เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

ผู้โทรเข้ามาสอบถาม


ความสัมพันธ์ของลูกค้า: ตอบการร้องเรียนและข้อสอบถามจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นผ่านบริการศูนย์ติดต่อสอบถามของบริษัท

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 • ชื่อ 

 • ที่อยู่

 • รายละเอียดการติดต่อ

 • รายละเอียดการร้องเรียนและการสอบถาม

ระหว่างขั้นตอนการตอบและเป็นเวลาสองปีหลังจากนั้น

นักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง (Superstar) และผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์(Influencer)

ชำระเงินให้แก่นักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์: ส่งมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและดำเนินการจ่ายเงินให้แก่นักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัท

สัญญา

 • ชื่อ

 • รายละเอียดสัตว์เลี้ยง

 • รายละเอียดของสิ่งที่ส่งเสริมการขาย

 • ที่อยู่

 • เลขประจำตัวประชาชน

 • บัญชีธนาคาร

เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

ผู้ใช้ไลน์

วัตถุประสงค์การตลาดออนไลน์และการฝึกอบรม: ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อสาธารณชนทั่วไป และจัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ให้แก่บุคลากรในร้านสินค้าสัตว์เลี้ยง (เจ้าของ และ/หรือพนักงาน)


ผลสำรวจ:  ทำการสำรวจทางการตลาดกับผู้ใช้ไลน์


สัญญาฐานความยินยอม

 • ชื่อ 

 • บัญชีไลน์

 • สถานที่ทำงาน

 • รายละเอียดการติดต่อ

 • ที่อยู่

 • ประสบการณ์หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

ผู้ใช้เว็บไซต์

การจัดการคุกกี้ (Cookies)2: เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ค้นเว็บไซต์และใช้งาน จดจำตัวเลือกของผู้ใช้ในอดีต (เช่น ภาษา ภูมิภาค หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) เพื่อออกโฆษณาของบริษัทบนกูเกิ้ล เฟซบุ๊ก ยูทูป และอินสตาแกรม (IG)


*โดยเฉพาะสำหรับคำยินยอมเพื่อการเก็บรวบรวมของคุกกี้เชิงวิเคราะห์นั้น โปรดใช้แบบคำยินยอมบนเว็บไซต์นั้นๆ 

ข้อผูกพันตามกฎหมาย

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

และความยินยอม


 • คุกกี้ที่มิใช่เชิงวิเคราะห์

 • คุกกี้เชิงวิเคราะห์

 • ที่อยู่ไอพี


เก็บไว้เป็นเวลา90 วันหลังจากเก็บรวบรวม

ผู้ใช้เว็บไซต์

การสื่อสารกับผู้ใช้เว็บไซต์: ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการจัดงานของบริษัท นอกจากนั้น กำหนดวิธีรับความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนจากลูกค้า

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ชื่อ 

 • อีเมล

 • รายละเอียดสัตว์เลี้ยง


ระหว่างระยะเวลาที่ยังใช้บัญชีและสองปีหลังจากนั้น

การพัฒนาลูกค้า

ผู้ค้าปลีก

การลงทะเบียนผู้ค้าปลีกและบุคลากรของผู้ค้าปลีก: ลงทะเบียนข้อมูลผู้ค้าปลีก (ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล) เข้าในระบบของผู้ค้าส่ง


ผู้ค้าปลีกได้แก่ ร้านสินค้าสัตว์เลี้ยง ผู้เพาะพันธุ์สัตว์ คลีนิค และโรงพยาบาลสัตว์

ฐานทางสัญญา และ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 • ชื่อ

 • ที่อยู่

 • สถานที่ทำงาน

 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • หนังสือรับรองสัตวแพทย์

 • หมายเลขประจำตัวประชาชน

 • รายละเอียดการติดต่อ

เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

ผู้ค้าปลีก

การจัดการคำสั่งซื้อ: รับคำสั่งซื้อจากผู้ค้าปลีกผ่านการมาสั่งด้วยตัวเอง การพูดคุยทางไลน์ อีเมล หรือทางโทรศัพท์ และส่งสรุปคำสั่งซื้อให้แก่ผู้ค้าส่ง


การวางแผนการปฏิบัติงาน: ประเมินตลาดผ่านการใช้จำนวนคำสั่งซื้อ

ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

 • ชื่อ 

 • รายละเอียดการติดต่อ

 • บัญชีไลน์

 • ที่อยู่

 • รายละเอียดการทำธุรกรรม

เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีนับจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

ผู้เข้าร่วมงาน

ทดสอบผู้เข้าร่วมงาน: เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้าเป้าหมายที่เข้าร่วมงานโดยสมัครใจ เพื่อส่งเสริมการจัดงานนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะต้องบันทึกวีดิโอหรือภาพถ่ายของสัตว์เลี้ยงหลังทดสอบผลิตภัณฑ์ จากนั้นอาจจะมีการเผยแพร่วีดิโอหรือภาพถ่าย

*สำหรับคำยินยอมนั้น โปรดใช้แบบยินยอมภายนอก

สัญญา และความยินยอม • ชื่อ 

 • ที่อยู่

 • รายละเอียดสัตว์เลี้ยง

 • รูปภาพ และ/หรือ วีดีโอ 

เก็บไว้เป็นเวลาสองปีนับจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

ผู้ค้าปลีก

บริการหลังการขาย: ให้บริการหลังการขายแก่ผู้ค้าปลีก เช่น การจัดชั้นวาง การฝึกอบรม การส่งเสริม การวางแผน และการทบทวนผลการปฏิบัติงาน

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ชื่อ 

 • ที่อยู่

 • รายละเอียดการติดต่อ

 • ผลการปฏิบัติงาน

เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีนับจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

ผู้ค้าปลีก

การจัดเก็บหนี้: เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้าส่งในการจัดเก็บหนี้จากผู้ค้าปลีกที่อยู่ต่างจังหวัด

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ชื่อ 

 • ที่อยู่

 • รายละเอียดการติดต่อ

 • จำนวนหนี้

เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีนับจากการติดต่อครั้งสุดท้าย

ลูกค้า

รางวัลคูปอง: เป็นหลักฐานในการแลกคูปองที่ได้จากงานสัตว์เลี้ยงและเพื่อปรับปรุงการจัดงานครั้งต่อไป

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ชื่อ

 • ที่อยู่

 • รายละเอียดการติดต่อ

 • รายละเอียดสัตว์เลี้ยง

 • ความคิดเห็น

เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากเก็บรวบรวม

การเงิน

ผู้ค้าปลีก

ทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไข: ทบทวนผลประโยชน์ของผู้ค้าปลีกแต่ละราย โดยเปรียบเทียบกับผู้ค้าปลีกที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เพื่อเสนอแนะผู้ค้าส่งของบริษัทให้แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทำกับผู้ค้าปลีกนั้น

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ชื่อ

 • ที่อยู่

 • รายละเอียดการติดต่อ

 • ผลการปฏิบัติงาน

เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

ผู้ค้าปลีก

สรุปการโฆษณาเผยแพร่ (campaign): สรุปผลการโฆษณาเผยแพร่ผ่านการทบทวนยอดขายของผู้ค้าปลีกแต่ละรายที่เข้าร่วมการโฆษณาเผยแพร่

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ชื่อ 

 • ยอดขาย

เก็บไว้เป็นเวลาสองปีหลังจากเก็บรวบรวม

ผู้ขาย

การคัดเลือกผู้ขาย: เพื่อตรวจร่างสัญญาการค้าและประมาณการค่าตอบแทนตามเงื่อนไขและประสบการณ์ของผู้ขาย

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ชื่อ

 • รายละเอียดการทำธุรกรรม

 • ประสบการณ์

 • รายละเอียดอื่นที่ระบุในสัญญา

เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากเก็บรวบรวม

ผู้ขาย

การจัดการข้อมูลของผู้ขาย: เพื่อจัดการข้อมูลของผู้ขายเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า

สัญญา

 • ชื่อ

 • ที่อยู่

 • รายละเอียดการติดต่อ

 • บัญชีธนาคาร

เก็บไว้เป็นเวลาสิบปีหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์

การบัญชี

เจ้าหนี้และ/หรือบุคลากรของเจ้าหนี้

การลงทะเบียนหนี้: บันทึกหนี้และข้อมูลอื่น (ข้อมูลส่วนบุคคล) ลงในระบบเอสเอพีเพื่อจัดการการชำระหนี้และจัดทำแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สัญญา ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และข้อผูกพันตามกฎหมาย 


 • ชื่อ 

 • ที่อยู่

 • รายละเอียดการติดต่อ

 • หมายเลขประจำตัวประชาชน

 • จำนวนหนี้

เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากชำระหนี้

ผู้เสียภาษี

การจัดทำแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย: เก็บรวบรวมบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ที่มีเงินได้จากบริษัท) สำหรับการจัดทำแบบฟอร์มการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ข้อผูกพันตามกฎหมาย

 • ชื่อ

 • หมายเลขประจำตัวประชาชน

 • ที่อยู่

 • รายละเอียดการติดต่อ

เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดปีหลังจากชำระหนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทและผู้ให้บริการของบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่:

 

ผ่านบริการต่างๆ 

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการต่างๆ เช่น เมื่อท่านลงชื่อรับข่าวสาร ลงทะเบียนบัญชี สร้างโปรไฟล์ หรือทำการซื้อ เป็นต้น

 

ออฟไลน์

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออฟไลน์ เช่น:

 • เมื่อท่านสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ติดต่อฝ่ายกิจการการตลาด หรือติดต่อสอบถามเรื่องอื่นใดจากบริษัท

 • เมื่อท่านเยี่ยมชมซุ้มขายของของบริษัทที่มีงานแสดงสินค้า หรือการจัดงานของมหาวิทยาลัย หรือท่านมาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท

 • เมื่อท่านเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท หรือให้ข้อมูลในงานสินค้าสัตว์เลี้ยง และ

 • เมื่อท่านหรือบุคคลในนามของท่านรายงานข้อเสียในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัท

 

จากแหล่งอื่นๆ 

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นด้วย ซึ่งบริษัทจะทำอย่างดีที่สุดในการแจ้งให้ท่านทราบ เช่น:

 • ฐานข้อมูลหรือแหล่งที่ได้จากสาธารณะ

 • ผู้ค้าส่งของบริษัท

 • ผู้จัดจำหน่ายทางการของบริษัท

 • ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์

 • หุ้นส่วนทางการตลาดร่วม

 • บุคคลที่สามที่รายงานข้อเสียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อบริษัท และ

 • หากท่านเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีใดๆ ที่บริษัทเสนอให้ ท่านจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อมูลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบริษัท เช่น ชื่อท่าน ที่อยู่อีเมล รูปภาพ รายชื่อติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลอื่นใดที่อาจจะ (หรือที่ท่านทำให้) บริษัทเข้าถึงได้เมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีใดๆ ที่บริษัทเสนอให้

 

ในหลายๆ กรณี บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ หากท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่นต่อบริษัทหรือต่อผู้ให้บริการของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ ท่านต้องรับรองว่าท่านมีอำนาจทำเช่นนั้นได้ และอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 

ต่อบริษัทย่อยและบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้:

ท่านสามารถดูรายชื่อและสถานที่ของบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือได้ ที่นี่

 

ต่อผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การให้บริการแก่บริษัท

บุคคลดังกล่าวจะรวมถึงผู้ให้บริการต่างๆ เช่น ตัวแทนสื่อ โฮสติ้งเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการชำระ การดำเนินการคำสั่งซื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า การส่งอีเมล การตรวจสอบ และบริการอื่น ๆ

 • บุคคลภายนอกต่างๆ เพื่ออนุญาตให้ส่งการสื่อสารทางการตลาดแก่ท่าน

 • ผู้สนับสนุนที่เป็นบุคคลภายนอกในการชิงโชค การแข่งขัน และการส่งเสริมที่คล้ายคลึงกัน

 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทแก่บริษัทอื่นๆ ที่บริษัทร่วมงานด้วยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง เช่น ผู้ค้าส่ง และผู้จัดจำหน่ายทางการบนแฟลตฟอร์มออนไลน์

บุคคลดังกล่าวนี้รวมถึงหุ้นส่วนที่ร่วมส่งเสริมของบริษัทสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทร่วมพัฒนา และ/หรือทำการตลาด

 

โดยการใช้บริการ ท่านอาจเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเช่นกัน

ท่านอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนกระดานข้อความ การพูดคุย หน้าโปรไฟล์ บล็อค และบริการอื่นๆ ที่ท่านสามารถโพสต์ข้อมูลและเนื้อหาได้ (รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท) โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านโพสต์หรือเปิดเผยผ่านบริการเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะและผู้ใช้รายอื่น รวมทั้งสาธารณชนอาจใช้ด้วยก็ได้

 

ท่านอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านกิจกรรมการแบ่งปันทางสังคมด้วยก็ได้ เมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีบริการของท่านกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ท่านจะแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน กับผู้ใช้รายอื่น และกับผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านก็ได้  ด้วยการทำเช่นนั้น ท่านอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล และท่านเข้าใจว่า การใช้ข้อมูลที่ถูกแบ่งปันนั้นจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

บริษัททำกิจกรรมเหล่านี้เพื่อบริหารการจัดการกับความสัมพันธ์กับท่าน ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือให้บริการแก่ท่าน/ปฏิบัติตามสัญญากับท่าน ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและมีอำนาจเหนือกว่าผลประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านหรือความยินยอมของท่านที่จะได้รับผ่านแบบให้ความยินยอมภายนอก ซึ่งเป็นกลไกในการเก็บรวบรวมคำยินยอมโดยเฉพาะสำหรับเว็บไซต์หรือแอพโดยเฉพาะ หรือผ่านวิธีอื่นตามที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวยให้กระทำได้

 

ความปลอดภัย

บริษัทพยายามที่ใช้มาตรการทางองค์กร ทางเทคนิค และทางบริหารที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของบริษัท แต่น่าเสียดายที่ไม่มีระบบส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่จะรับรองได้ว่าปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ หากท่านมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าปฏิสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทไม่ปลอดภัยอีกต่อไป โปรดแจ้งให้บริษัททราบทันทีโดยติดต่อที่ฝ่ายกิจการการตลาด

 

สิทธิของท่าน

สิทธิที่จะได้รับการแจ้ง: หากบริษัทประสงค์จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะใดๆ ที่เกินขอบเขตความยินยอมที่ท่านให้ไว้หรือขอบเขตตามที่แจ้งให้ท่านทราบแล้วในนโยบายนี้ บริษัทจะแจ้ง และ/หรือขอความยินยอมจากท่านก่อนในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตเพิ่มเติมดังกล่าว 

 

สิทธิในการเข้าถึง: ท่านอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดูข้อมูลนั้นเมื่อใดก็ได้ และจะให้บริษัทเปิดเผยถึงวิธีการที่บริษัทครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไรด้วยก็ได้

 

สิทธิในการขอสำเนา: ท่านอาจขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในรูปแบบที่ทำได้ตามสมควร

 

สิทธิในโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สมควรและยอมรับได้ให้แก่บุคคลอื่นที่ท่านเลือกในการรับข้อมูล

 

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง: หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ทำให้เข้าใจผิด ด้วยการยื่นคำร้องให้แก้ไขข้อมูลตามขั้นตอนที่บริษัทประกาศ ซึ่งการกระทำเหล่านี้นอกจากเป็นหน้าที่แล้วยังเป็นสิทธิของท่านด้วย

 

สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ บริษัทอาจปฏิเสธการถอนความยินยอมของท่านได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายหรือสัญญาไม่อนุญาตให้ทำได้ การเพิกถอนของท่านจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการที่บริษัทเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนหน้านี้ หากการเพิกถอนของท่านจะกระทบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ หรือผลประโยชน์ส่วนใดๆ ของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบดังกล่าวก่อนการเพิกถอนความยินยอมของท่านหากเป็นไปได้ หรือโดยเร็วเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้น

 

สิทธิในการลบ: ท่านอาจขอให้ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ภายใต้กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้: (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์อีกต่อไป (ข) ท่านเพิกถอนความยินยอมและบริษัทไม่มีสิทธิใดๆ ในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ค) ท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะปฏิเสธการคัดค้านของท่าน หรือ (ง) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านหากบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางสถิติโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 

สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ท่านอาจขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้: (ก) เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลบางข้อมูลเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันตามที่ท่านร้องขอ (ข) เมื่อจะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน (ค) เมื่อไม่มีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านขอให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ต่อไปเพื่อกำหนดการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (ง) เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายต่อการคัดค้านของท่าน หรือเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการวิจัยเชิงสถิติตามที่กฎหมายอนุญาต

 

สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้: (ก) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวมรวมเพื่อวัตถุประสงค์ของ (1) ประโยชน์สาธารณะ (2) การปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลของบริษัท หรือ (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายใดๆ ของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น (บริษัทอาจคัดค้านการร้องขอดังกล่าวหาก (กก) การคัดค้านของท่านนำไปสู่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ (ขข) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (ข) ในกรณีที่บริษัทได้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ของการตลาดแบบตรง หรือ (ค) ในกรณีที่บริษัทได้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการวิจัยใดๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมาย รวมถึงเพื่อประโยชน์ทางสถิติ

 

นอกจากสิทธิข้างต้นแล้ว ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนบริษัทต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (“คณะกรรมการ”) จากการที่บริษัทประพฤติมิชอบตามกฎหมาย

 

บริการของบุคคลภายนอก

นโยบายนี้ไม่เกี่ยวกับ และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือการกระทำของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงบุคคลภายนอกใดๆ ที่ดำเนินการเว็บไซต์หรือบริการที่เป็นของบริษัทบริการที่เชื่อมโยงกัน (ลิ้งค์) การเชื่อมโยงในบริการมิได้บ่งชี้ว่าบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของบริษัทรับรองเว็บไซต์หรือบริการที่เชื่อมโยงกับบริการของบริษัท 

 

นอกจากนั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม การใช้ เปิดเผยข้อมูล หรือนโยบายหรือหลักปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยขององค์กรอื่น หรือผู้พัฒนาแอพอื่นใด ผู้ให้บริการแอพ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านเปิดเผยต่อองค์กรอื่นผ่านหรือในส่วนที่เกี่ยวกับแอพ หรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท

 

การโฆษณาของบริษัท

บริษัทใช้บริษัทสื่อโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อทำการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ท่านอาจสนใจเมื่อท่านเข้าใช้บริการ และเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อื่น

 

ทำการโฆษณาดังกล่าวจากการที่ท่านเข้าใช้บริการของบริษัท และเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อื่นของบริษัทบนอุปกรณ์ใดๆ ของท่าน รวมทั้งจากข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก บริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนี้จะวางหรือจัดคุกกี้เฉพาะบนเบราเซอร์3ของท่าน (รวมถึงผ่านการใช้พิกเซล แท็ก4) โดยใช้เทคโนโลยีนี้ควบคู่กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้ทางออนไลน์ของท่านเพื่อจดจำท่านผ่านอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แล็บท็อป หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการนี้ และต้องการรู้วิธีออกจากการใช้งานนี้ใน
เบราเซอร์หน้าจอและโทรศัพท์มือถือบนอุปกรณ์เฉพาะที่ท่านใช้เข้าถึงนโยบายนี้ โปรดเข้าไปที่ [*]

 

ผู้เยาว์

เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริการมิได้มุ่งประสงค์โดยตรงต่อผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่าง ในประเทศไทย ผู้เยาว์ได้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และบริษัทไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยรู้อยู่แล้ว หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่บริษัท ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจตามสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และท่านสามารถพิสูจน์แก่บริษัทถึงการมีอำนาจดังกล่าว เมื่อบริษัทร้องขอ

 

เขตอำนาจและการโอนข้ามประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บหรือประมวลผลในประเทศใดๆ ที่บริษัทมีสถานประกอบการหรือที่บริษัทได้ว่าจ้างผู้ให้บริการ และด้วยการใช้บริการ ท่านเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังประเทศนอกประเทศอันเป็นถิ่นที่อยู่ของท่านให้แก่กิจการที่อาจจะมีกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากกฎระเบียบในประเทศของท่าน ในบางกรณี ศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานความปลอดภัยในประเทศอื่นๆ นั้นอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 

คณะกรรมการอาจรับรองว่าบางประเทศได้ให้ระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ สำหรับการโอนในอนาคตจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่เพียงพอนั้น บริษัทจะนำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้แทน เช่น ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้ตามเกณฑ์กำหนดของคณะกรรมการ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจหาสำเนามาตรการเหล่านี้ได้โดยคลิก ที่นี่

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

เว้นแต่บริษัทจะร้องขอเป็นการเฉพาะ บริษัทขอให้ท่านงดส่งและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวใดๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธิความเชื่ออื่น ข้อมูลชีวภาพ กรุ๊ปเลือด หรือลักษณะทางพันธุกรรม ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) บนหรือผ่านบริการหรืออื่นๆ ให้แก่บริษัท

 

บริการรับชำระเงินของบุคคลภายนอก

บริษัทอาจใช้บริการรับชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการชำระเงินผ่านบริการ หากท่านประสงค์จะทำการชำระผ่านบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว มิใช่โดยบริษัท และจะขึ้นอยู่กับนโยบายของบุคคลภายนอกนั้นแทนนโยบายนี้ บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอกนี้

 

การปรับปรุงนโยบายนี้ให้เป็นปัจจุบัน

คำว่า “ปรับปรุงล่าสุด” ด้านบนของนโยบายนี้แสดงว่านโยบายนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทลงประกาศนโยบายฉบับแก้ไขบนบริการ การใช้บริการของท่านหลังจากที่ได้มีการแก้ไขเหล่านี้ถือว่าท่านยอมรับนโยบายฉบับแก้ไขนี้

 

ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อฝ่ายกิจการการตลาด หรือ:

 

บริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 19 ซอยแยกถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทร: 1800-011-971 (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08:30 - 16:30 น.

อีเมล: cathailand@colpal.com
1 ไอพี (Ismall) หรือ Internet smallrotocol คือมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูล หรือข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์

2คุกกี้ (Cookies) คือข้อมูลขนาดเล็กที่ได้มาจากการเชื่อมต่อ

3เบราเซอร์ (Browser) หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บไซต์

4พิกเซล แท็ก (smallixel Tag) หมายถึงภาพที่มีขนาดเล็กมากเพียง 1 พิกเซลซึ่งฝังอยู่ในหน้าของเว็บไซต์