Thank you for visiting

To log out and end your session, click "OK"


ความรับผิดชอบของ Hill’s ต่อสวัสดิภาพสัตว์

Animal Welfare

สัตว์เลี้ยงทุกตัวที่ได้รับการดูแลโดยศูนย์โภชนาการสัตว์เลี้ยง Hill's Pet Nutrition จะได้อาศัยอยู่ในสถานที่เต็มไปด้วยความรัก ความปลอดภัยและความสะอาด พวกเราทำการวิจัยที่ไม่สร้างความเจ็บปวดและมีมนุษยธรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโภชนาการ เพื่อให้สุนัขและแมวมีอายุที่ยาวนานกว่าและสุขภาพที่ดีกว่า แนวความคิดด้านโภชนาการสัตว์เลี้ยงที่ก้าวล้ำของเราเหนือกว่าคนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการสร้างธุรกิจและชื่อเสียงที่ดำรงไว้ซึ่งการรักษาโรคที่ได้มาตรฐานสูงสุดทางด้านจริยธรรม

สัตว์เลี้ยงทุกตัวที่ได้รับการดูแลโดยศูนย์โภชนาการสัตว์เลี้ยง Hill's Pet Nutrition จะได้อาศัยอยู่ในสถานที่เต็มไปด้วยความรัก ความปลอดภัยและความสะอาด พวกเราทำการวิจัยที่ไม่สร้างความเจ็บปวดและมีมนุษยธรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโภชนาการ เพื่อให้สุนัขและแมวมีอายุที่ยาวนานกว่าและสุขภาพที่ดีกว่า แนวความคิดด้านโภชนาการสัตว์เลี้ยงที่ก้าวล้ำของเราเหนือกว่าคนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการสร้างธุรกิจและชื่อเสียงที่ดำรงไว้ซึ่งการรักษาโรคที่ได้มาตรฐานสูงสุดทางด้านจริยธรรม:

  • สัตว์เลี้ยงทุกตัวที่ได้รับการดูแลโดยศูนย์โภชนาการสัตว์เลี้ยง Hill's Pet Nutrition จะได้อาศัยอยู่ในสถานที่เต็มไปด้วยความรัก ความปลอดภัยและความสะอาด พวกเราทำการวิจัยที่ไม่สร้างความเจ็บปวดและมีมนุษยธรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโภชนาการ เพื่อให้สุนัขและแมวมีอายุที่ยาวนานกว่าและสุขภาพที่ดีกว่า แนวความคิดด้านโภชนาการสัตว์เลี้ยงที่ก้าวล้ำของเราเหนือกว่าคนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการสร้างธุรกิจและชื่อเสียงที่ดำรงไว้ซึ่งการรักษาโรคที่ได้มาตรฐานสูงสุดทางด้านจริยธรรม
  • การศึกษาเกี่ยวกับการดูดซึม การกระจายตัว การสะสม การใช้หรือการแพร่ผ่านของสารอาหารในรางกายของสุนัขและแมว พวกเราจะทำการศึกษาบนดุลยพินิจของสัตวแพทย์ในด้านโภชนาการและการรักษาทางยา Hill’s ไม่สนับสนุนหรือออกแบบการศึกษาที่เป็นสาเหตุทำให้สุนัขและแมวบาดเจ็บหรือเจ็บปวด สิ่งนี้เป็นความเชื่อพื้นฐานว่าสิ่งใดที่ทำให้มนุษย์เจ็บปวดก็จะทำให้สุนัขและแมวเจ็บปวดด้วย
  • พวกเราออกแบบการศึกษาเฉพาะการทดลองที่เราพิสูจน์ได้ว่าสามารถพัฒนาสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยง การศึกษาเหล่านี้บ่อยครั้งที่มีการค้นพบสิ่งใหม่ที่เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญทางนวัตกรรมด้านโภชนาการ และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของสุนัขและแมวนับล้านตัว 
  • พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะหาทางลดการใช้สัตว์ในงานวิจัย เรามีการศึกษาเกี่ยวกับการให้อาหารของพวกเราในสุนัขและแมวที่บ้าน สัตวแพทย์และนักโภชนาการที่มีความชำนาญที่จะพัฒนาวิธีการทดลองที่ลอกเลียนมาจากสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาและเผยแพร่สูตรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้พื้นฐานมาจากข้อมูลทางด้านสารอาหารซึ่งสามารถคาดคะเนค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในปัสสาวะของสุนัขและแมวได้อย่างแม่นยำโดยปราศจากการทดสอบในสัตว์
  • เพื่อรับประกันกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงว่าอาหารที่ใช้ในการรักษาของเราปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พวกเราสนับสนุนการศึกษาที่ใช้สัตว์เลี้ยงที่เกิดโรคหรือความผิดปกติตามธรรมชาติโดยได้รับความร่วมมือจากคณะสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ในมหาวิทยาลัย ฯลฯ พวกเราไม่เข้าร่วมกับการศึกษาซึ่งใช้การศัลยกรรมหรือไม่ใช้การศัลยกรรมเพื่อก่อให้เกิดโรคหรือความผิดปกติขึ้นในสัตว์
  • The Hill's Pet Nutrition Center และสถานที่ทดลองภายนอกอื่นๆ ที่ Hill’s สนับสนุนจะต้องทำตามหรือทำได้มากกว่ามาตรฐานการดูแลสัตว์ สำหรับการศึกษาทั้งหมดที่ถูกออกแบบและทำในสถานที่ทดลองภายนอก พวกเราให้คำปรึกษาและรับผิดชอบต่อการดูแลสัตว์แต่ละตัว ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการเตรียมกิจกรรมการออกกำลังกายและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสัตว์
  • พวกเราเผยแพร่ผลงานวิจัย การศึกษาเพื่อยกระดับความรู้ทางด้านโภชนาการในการดูแลสุขภาพและช่วยป้องกันมิให้เกิดการทดลองกับสัตว์อีกครั้งโดยไม่จำเป็น
  • Hill’s ใช้เฉพาะข้อมูลจากสัตว์ที่ถูกเผยแพร่ทางสาธารณะ ทั้งที่มีการเผยแพร่แล้วหรือที่ถูกออกแบบภายใต้นโยบายมาตรฐานการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ระดับโลก